skip to Main Content
0492-554040 info@maartenvanberlo.nl

Informatie & Huisregels

Welkom in onze praktijk
Zojuist heeft u een eerste afspraak met de fysiotherapeut gehad.  Wij hopen met deze informatie een positieve bijdrage te leveren aan uw herstel en dat u zich snel thuis voelt in onze praktijk. Lees informatie daarom goed door. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw therapeut.

De praktijk
U kunt bij ons terecht voor:

 • Algemene behandelingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar
 • Sportfysiotherapie
 • Manuele therapie Mulligan
 • Dry Needling
 • Personal Training
 • Fysiotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsoefentherapie
 • De behandeling van Whiplashklachten, na traumatische hersenbeschadiging en burn-out
 • Oedeemtherapie
 • Vestibulair therapie

De praktijk is gespecialiseerd in orthopedische klachten, zoals schouder-, heup-, knie-, nek- en rugklachten en aangesloten bij het Olympisch Netwerk, Longnet, netwerk NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en Rugnetwerk Zuid-oost Brabant, Oedeemtherapie en Vestibulair therapie.

De therapeuten

Maarten van Berlo: Algemeen fysiotherapeut – Master Sportfysiotherapeut (MSc.) – Medical taping – Manueel therapeut Mulligan – (bedrijfs) oefentherapie-Cognitieve therapie- BIG-nummer:19043445604

Bertie Wetzer:Algemeen fysiotherapeut –  Manueel therapeut Mulligan – Dry Needling – Medical Taping – Niet Aangeboren Hersenletsel – BIG-nummer:09033599604

Angela Wagemans: Algemeen Fysiotherapeut – Dry Needling – Medical Taping – Oedeemtherapie – BIG-nummer:49925217104

Herm Blenckers: Algemeen Fysiotherapeut – Bachelor Sports and Movement – Cognitieve Training – Mulligan – Dry Needling – Personal Training – BIGnummer:19925690804

Ron van der Knaap: Algemeen Fysiotherapeut – Dry Needling – IAS Sportfysiotherapie en Voedingsadvies – McKenzie Therapeut – Mulligan – Orthopedische Geneeskunde Cyriax/NAOG – BIG-nummer:59034147004

Pedro Teixeira Pinheiro: Algemeen Fysiotherapeut – Cognitieve Training – Vestibulair therapie – BIG-nummer: 29929247504

 

Openingstijden
Openingstijden van de praktijk:
Maandag tot en met donderdag van 8.00- 20.00 uur.
Vrijdag van 8.00 -17.30 uur.
En in overleg op zaterdag.

De eerste afspraak
Bij de eerste afspraak voor de behandeling wordt uw behandeldossier aangemaakt. De fysiotherapeut vraagt u om uw persoonsgegevens en informeert naar uw gezondheidsprobleem (anamnese). Meestal wordt u na dit gesprek meteen onderzocht. Naar aanleiding van de anamnese en de resultaten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan geeft aan voor welke therapievorm gekozen wordt en probeert een tijdspad aan te geven. Ook wordt besproken wat de inschatting is van het aantal behandelingen.

Wanneer u onder behandeling bent
Wanneer u een afspraak heeft met de fysiotherapeut kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.
Het kan voorkomen dat de behandeling van een therapeut uitloopt. Indien u 10 minuten na begin van de afspraak nog niets heeft vernomen van uw therapeut, meldt dit dan aan een van de andere therapeuten, zodat zij dit kunnen doorgeven aan uw therapeut.
Het is gewenst een grote handdoek of badlaken mee te nemen.

Zaaltraining
Indien u toestemming heeft van uw therapeut om zelfstandig te trainen, kunt u direct beginnen met uw programma op de daarvoor afgesproken tijd.

Het afzeggen van afspraken
Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Deel tijdig mee wanneer u verhinderd bent. Bij niet (tijdig) afzeggen binnen 24 uur voor de behandeling wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

U kunt afzeggen:
– telefonisch: 0492-554040 (spreek het antwoordapparaat in indien niet opgenomen wordt).
– per mail: rechtstreeks bij behandelend therapeut of info@maartenvanberlo.nl

Het telefonisch spreken van de therapeut
Wanneer u belt is het niet altijd mogelijk de therapeut direct aan de lijn te krijgen. Laat uw gegevens achter op de voicemail en u wordt teruggebeld op een tijdstip dat de therapeut zich hiervoor kan vrijmaken. U kunt uw vraag eventueel ook mailen naar uw therapeut of naar info@maartenvanberlo.nl

Kwaliteit
Alle fysiotherapeuten binnen ons team staan geregistreerd in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy gewaarborgd is. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert de therapeut de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de “Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” van toepassing. In deze wet staan regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot uw gegevens en uw inzage recht. De praktijk zal zonder toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier delen met derden.

Klachtenmanagement
De medewerkers van de praktijk doen hun uiterste best om u als klant tevreden te stellen. Het kan echter toch voorkomen dat iemand niet tevreden is. We hopen dat u het aan ons kenbaar maakt wanneer u niet tevreden bent over onze praktijk. Dit biedt ons namelijk de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen en de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening te optimaliseren. Uw klacht zal behandeld worden conform de richtlijnen van het KNGF.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een therapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een therapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

De vergoeding van fysiotherapie
Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. De meeste klachten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer op welke wijze u aanvullend verzekerd bent. Alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent, komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar voor de niet-chronische klachten.
U kunt uw verzekeringsgegevens nakijken op uw polisblad met de aanvullende voorwaarden. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of dit te bespreken met uw behandelend therapeut.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk of u wel of geen vergoeding krijgt van uw verzekering.

De behandelend therapeut houdt uw behandellimiet in het oog en zal tijdig melden wanneer u over uw limiet dreigt te gaan. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het melden en in de gaten houden van uw behandellimiet. Informeer altijd uw therapeut indien u onder behandeling bent of onlangs bent geweest bij een andere therapeut, maar bijvoorbeeld ook indien u 2 behandelingen heeft op 1 dag bij fysiotherapeut. De zorgverzekeraar vergoed slechts 1 behandeling per dag. Dit betekent dat 1 behandeling voor eigen rekening zou komen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

1.    De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar of derde partij.

2.    De factuur van fysiotherapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

3.    Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4.    Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.

5.    Indien wij uw betaling niet, dan wel niet tijdig ontvangen bent u conform de wet buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend als percentage over de hoofdsom van de vordering, en bedragen minimaal € 40,-

–         Over de eerste €2500,00           :15% met een minimum van €40,00

–         Over de volgende €2501,00 (tot €5000,00)        :10%

6.    De BTW over de incassokosten kunnen wij niet verrekenen, zodat u bij niet tijdige betaling ook de BTW ter hoogte van 21% verschuldigd bent. Tevens zullen wij dan de reeds vervallen en nog te vervallen wettelijke/overeengekomen rente opeisen en zal de zaak uit handen worden gegeven aan Van Seggelen & Partners gerechtsdeurwaarders te Helmond.

 

Huisregels 
Er wordt verwacht dat u zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedraagt; de praktijk behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

 • Bij therapie in de trainingszaal bent u verplicht binnenschoenen mee te nemen (buitenschoenen  zijn niet toegestaan).
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • U dient uw fiets of auto zodanig te parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

Algemene gegevens van de praktijk
Fysiotherapie Maarten van Berlo
Timpaanstraat 2
5705 KM Helmond

Telefoon: 0492-554040

Email: info@maartenvanberlo.nl

Website: www.maartenvanberlo.nl

Administratieve vragen kunt u mailen naar: administratie@maartenvanberlo.nl

Testlocatie Atletiekbaan Stiphout (HAC) Molenven 3 5708 DW Helmond

Back To Top